Nastavení číselné řady a variabilního symbolu

Vytvoření číselné řady provedete na stránce Nastavení > Fakturace > Nastavení. Zde je nejdůležitější zadat poslední pořadové číslo pro faktury. Pokud budete vystavovat i proformy, nastavte i jejich pořadové číslo. Nový doklad bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.

Číselnou řadu faktur nastavíte pomocí tzv. masky. Maska číselné řady jsou znaky, zastupující jednotlivé části číselné řady. Pro sestavení masky máte následující možnosti:

YYYY – čtyřmístné číslo roku (2014)
YY – dvoumístné číslo roku (14)
MM – číslo aktuálního měsíce (01 – 12)
WW – číslo aktuálního týdne roku (01 – 52)
NN – NNNN – pořadové číslo dokladu (01 – 0001)

Jako variabilní symbol je na dokladech vždy uvedeno číslo daného dokladu. Pokud používáte proformy, bude variabilní symbol nastaven podle čísla proformy a zůstane stejné i pro fakturu, která bude automaticky vytvořena při označení proformy za uhrazenou.

Aby nedošlo k nežádoucí duplicitě variabilních symbolů, je na začátek variabilního symbolu proforem připojena číslice 1. Tedy pokud je číslo proformy např. 2014001, bude její variabilní symbol 12014001. Protože variabilní symbol může mít maximálně 10 znaků, není možné sestavit masku číselné řady o více než 9 znacích.